Select your location

Saamme toimimaan sen, millä on merkitystä.

Yhtiön sosiaalinen vastuu

Se, miten saamme toimimaan sen, millä on merkitystä, on myös tärkeää. Olemme sitoutuneet siihen, että ympäristövaikutuksemme olisi positiivinen ja että samalla autamme ratkaisemaan maailman tärkeimpiä energianhallintahaasteita.

Energianhallintayhtiönä Eaton välittää siitä, miten rehellinen liiketoiminta auttaa vastaamaan maailmanlaajuisten asiakkaidemme, työntekijöidemme ja yhteisöjemme tarpeisiin. Se on tiivis osa kulttuuriamme. Se, miten me Eatonilla saamme tuloksemme, on yhtä tärkeää kuin se, millaisia tulokset ovat. Molemmat ovat tärkeitä yrityksen menestyksen mittareita.

 

Selkeät eettisen käyttäytymisen, turvallisuusvaatimusten ja ympäristömenettelyjen ohjeet kerrotaan kaikille työntekijöillemme kaikkialla maailmassa. Tässä asiakirjassa on yhteenveto joistain sitoumuksista, jotka edustavat lähestymistapaamme etiikkaan ja yhtenäisyyteen kaikessa, mitä teemme.

 

Näkemyksemme

Pyrimme parantamaan elämänlaatua ja ympäristöä energianhallintateknologioidemme ja -palveluidemme avulla. 

Ympäristö, terveys, turvallisuus ja kestävä kehitys

Kestävä liiketoiminta: Olemme sitoutuneet kansainväliseen johtajuuteen työntekijöiden terveyden turvaamisessa ja ympäristönsuojelussa. Eatonin energianhallintaratkaisut lisäävät energiatehokkuutta rakennuksissa, ajoneuvoissa ja koneistoissa, auttavat säilyttämään luonnonvaroja, pienentämään asiakkaidemme hiilijalanjälkeä ja vähentämään arkielämän ympäristövaikutuksia.

 

Työntekijöiden turvallisuus: Meidän mielestämme mikään ei ole työntekijöidemme turvallisuutta ja terveyttä tärkeämpää. Pyrimme estämään onnettomuuksia, vammoja ja työperäisiä sairauksia sekä edistämään työntekijöidemme ja heidän perheidensä terveellistä ja turvallista elintapaa.

 

Vaatimustenmukaisuus:  Käytämme maailmanlaajuista ympäristöä, terveyttä ja turvallisuutta (EHS) koskevaa ihmisistä, toimista ja menettelyistä koostuvaa järjestelmää, jonka tavoitteena on varmistaa vaatimuksenmukaisuus, vastuulliset EHS-käytännöt sekä ennakoiva vahinkoraportointi ja -reagointi. Tätä sovelletaan sekä toimintaamme että valmistamiimme tuotteisiin. Pyrimme täyttämään tai ylittämään säädösten asettamat vaatimukset, sillä Eaton on sitoutunut kunnioittamaan ja noudattamaan lakeja, sääntöjä ja säädöksiä, joita sovelletaan toimintaamme kaikkialla maailmassa. Tavoitteenamme on tapaturmaton kulttuuri ja pyrimme jatkuvasti parantamaan EHS-suorituskykyämme. Käytämme päteviä ja riippumattomia kolmansia osapuolia EHS-suorituskykynormien arvioimiseen ja tarkistamiseen.

 

Ympäristövastuu: Sitoumuksemme ympäristönsuojeluun ylittää lailliset vaatimukset ja ulottuu useisiin toimiin, joiden tarkoituksena on pienentää ympäristöjalanjälkeämme toimiemme, tuotteidemme ja toimitusketjumme kautta. Tämä sitoutuminen heijastuu pyrkimyksissämme ehkäistä saastumista, vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja säilyttää luonnonvaroja. Nämä tavoitteet sisältyvät myös toimitusketjua koskeviin sitoutumuksiimme. Suunnittelemme myös tuotteemme ympäristöä varten (otamme esimerkiksi huomioon raaka-aineet ja energiatehokkuuden) ja huomioimme tuotteiden käyttöiän vaikutuksen niitä suunnitellessamme. Yhdessä nämä ponnistelut tukevat Eatonin yleistä, kestävää liiketoimintamallia.

 

Asiakkaat, toimittajat ja urakoitsijat: Toimimme yhteistyössä asiakkaidemme, alihankkijoidemme ja urakoitsijoidemme kanssa, jotta voimme varmistaa vaatimuksenmukaisuuden, edistää turvallisuutta, pienentää yhteistä ympäristöjalanjälkeämme sekä kehittää kestäviä ratkaisuja maailman ympäristö- ja energianhallintahaasteisiin.

 

Yhteisö ja hallitus: Olemme sitoutuneet tuottamaan tuotteita turvallisissa työpaikoissa, jotka ovat ympäristön kannalta vastuullisia. Osallistumme ja edistämme paikallisia ja hallituksen aloitteesta tapahtuvia EHS-aloitteita, jotka parantavat elämänlaatua niissä yhteisöissä, joissa elämme ja työskentelemme.

Ihmisoikeudet

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen: Kunnioitamme ihmisoikeuksia ja vaadimme, että toimittajamme tekevät samoin. Otamme huomioon sen, että monet riippumattomat järjestöt ja valiokunnat ovat ehdottaneet tärkeitä kansainvälisiä ihmisoikeusvälineitä, kuten Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -hanke, Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus. Nämä tahot noudattavat yleensä periaatteita, joiden mukaan yritysten on kunnioitettava ja tuettava määritettyjä ihmisoikeuksia, eivätkä ne saa syyllistyä ihmisoikeusrikkomuksiin. Eaton on sisällyttänyt nämä tärkeät periaatteet ydinarvoihinsa ja ne ohjaavat jokapäiväistä toimintaamme sekä sitä, mitä vaadimme alihankkijoiltamme. Olemme myös Global Reporting Initiative -hankkeen jäsen. Olemme ylpeitä voidessamme osallistua tähän hankkeeseen, joka on yksi maailman käytetyimmistä raportointipuitteista ihmisoikeuksien, työllisyyden, ympäristön, korruption torjunnan ja yrityskansalaisuuden osalta.

 

Lapsityövoima: Emme käytä lapsityövoimaa. Määrittelemme lapsiksi kaikki alle 16-vuotiaat. Jos paikallinen laki on meidän menettelyämme tiukempi, noudatamme paikallista lakia. Vaikka paikallinen laki sallisi meidän palkata alle 16-vuotiaita, emme kuitenkaan palkkaa tämän ikäisiä lapsia.

 

Pakkotyövoima: Emme salli minkäänlaista vastentahtoista tai pakotettua työvoimaa, orjuutta tai työpalvelua.

 

Moninaisuuden kunnioittaminen ja reilut palkkausperiaatteet: Olemme sitoutuneet kunnioittamaan kulttuurisesti moninaista työvoimaa käytännöillä, jotka tarjoavat yhtäläisen pääsyn ja reilun kohtelun kaikille työntekijöille heidän ansioidensa mukaan. Emme hyväksy ahdistelua tai syrjintää työpaikalla.

 

Järjestäytymisvapaus: Kunnioitamme työntekijöidemme oikeutta liittyä tai olla liittymättä mihin tahansa lainmukaiseen järjestöön, mukaan lukien työmarkkinajärjestöihin ja yritysneuvostoihin. Eaton tekee töitä rakentavasti olemassa olevien työntekijöiden edustusjärjestöjen kanssa monissa eri paikoissa. Tavoitteena on tasapainottaa työntekijöidemme tarpeet ja yhtiön kokonaisvaltaisten etujen valvonta. Olemme sitoutuneet noudattamaan kaikkia paikallisia ja kansallisia lakeja, jotka liittyvät järjestäytymisvapauteen ja keskitettyihin työehtoihin. 

Etiikka ja taloudellinen rehellisyys

Lakien noudattaminen: Me kunnioitamme ja noudatamme lakeja, sääntöjä ja säädöksiä, jotka koskevat liiketoimintaamme eri puolilla maailmaa. 

 

Eettinen kilpailu: Saavutamme kilpailuetumme ylivertaisen suorituskyvyn avulla. Emme käytä epäreiluja tai laittomia kauppamenetelmiä. 

 

Eturistiriitojen välttäminen: Vältämme sellaisia suhteita tai toimintaa, jotka saattavat vaarantaa päätöksenteon tai luoda todellisen tai ilmeisen ristiriidan henkilökohtaisten etujemme ja Eaton-yhtiölle osoittamamme lojaaliutemme välille. Emme käytä asemaamme Eatonilla saadaksemme sopimatonta etua itsellemme tai muille. Emme osallistu sellaiseen toimintaan tai solmi sellaisia suhteita, jotka kilpailevat Eatonin kanssa. 

 

Rehellinen toiminta: Emme tarjoa tai hyväksy lahjuksia, voitelurahoja tai sopimattomia lahjoja tai edustustarjouksia. Harjoitamme liiketoimintaamme tavalla, joka vastaa etiikkaamme ja arvojamme.

 

Rehellisyys taloudellisten tulostemme kirjaamisessa ja raportoinnissa: Ylläpidämme asianmukaisesti tarkkoja ja täydellisiä taloudellisia tietoja ja liiketoiminnan kirjanpitoa, ja tiedotamme taloudellisista tuloksistamme ja muista merkittävistä tiedoista reilusti, tarkasti, ajallaan ja täydellisessä ja ymmärrettävässä muodossa. Olemme kehittäneet sisäisten tarkastusten järjestelmän, joka on suunniteltu ylläpitämään rekistereidemme ja tietojemme eheyttä.

 

Omaisuuksien ja tietojen suojaaminen: Käytämme Eatonin omaisuutta, tietoja ja mahdollisuuksia Eatonin liiketoiminnan tarkoituksiin, emme minkäänlaiseen valtuuttamattomaan käyttöön. Ylläpidämme oikealla tavalla meille Eatonin tai muiden toimesta uskottujen tietojen ja työntekijöiden henkilötietojen luottamuksellisuutta.

 

Myyminen eri maiden hallituksille: Noudatamme niitä erikoislakeja, sääntöjä ja säädöksiä, jotka liittyvät eri maiden viranomaisten kanssa solmittaviin sopimuksiin ja suhteisiin hallituksen edustajien kanssa.

 

Laadukkaiden tuotteiden toimittaminen: Olemme sitoutuneet tuottamaan laadukkaita tuotteita ja tarjoamaan laadukkaita palveluja. 

Toimitusketju

Eatonin toimittajien eettiset säännöt auttavat meitä valitsemaan liiketoimintakumppaneita, jotka noudattavat työpaikkastandardeja ja liiketoimintamenettelyitä, jotka sopivat yhteen yhtiömme arvojen kanssa. Näitä vaatimuksia käytetään jokaisen Eaton Corporationin toimittajan kohdalla maailmanlaajuisesti. On toimittajan vastuulla ymmärtää ja varmistaa Eaton Corporationin ja sen liiketoimintaryhmien menettelyjen, toimenpiteiden ja työohjeiden vaatimusten noudattaminen. 

Häiritsevästä käyttäytymisestä ilmoittaminen

Paikallisen lainsäädännön mukaisesti kuka tahansa voi avoimesti tai nimettömästi ilmoittaa Eatonin etiikka- ja vaatimustenmukaisuustoimistolle mistä tahansa eettisestä huolenaiheesta tai mahdollisesta tai toteutuneesta lakirikkomuksesta, kuten kaikista kirjanpito-, talous-, vero- tai lahjonta-asioista.  

Oikeusaputoimisto

Oikeusaputoimisto luotiin, jotta Eatonin työntekijät voisivat entistä paremmin tuoda esiin työhön liittyviä huolenaiheita, joista ei muuten välttämättä ilmoitettaisi tavallisten ongelmanratkaisukanavien kautta. Oikeuasaputoimisto toimii kansainvälisen Ombudsman Association -toimintastandardien perusteella ja antaa työntekijöille turvallisen paikan, jossa keskustella huolenaiheista luottamuksellisesti ilman, että mitään kirjataan ylös, neutraalin ja itsenäisen henkilön kanssa ilman pelkoa kostotoimista tai häirinnästä.